1. Effekt av Verjulasern på framträdande av celluliter – 2012
Syftet med denna studie var att undersöka om behandling med den gröna
laserdioden hos lågeffektlasern Verjulasern, utgör en effektiv behandlingsmetod för att minska framträdandet av celluliter på låren och rumpan.  Under studien fick 34 av deltagarna placebobehandling med den inaktiva lasern, medan resterande 34 deltagare erhöll behandling med den aktiva lasern.

Resultaten av studien mättes främst utifrån hur framträdandet av celluliter förändrades efter behandlingen. Framträdande av celluliter mättes med hjälp av en fyrgradig skala vid namn ”The Nurnberger-Muller Scale (NMS)”. NMS-skalan sträcker sig från grad 0 (inga celluliter) till grad 3 (starkt framträdande celluliter). Den individuella studieframgången för deltagarna definierades som en minskning av en eller flera grader på skalan från början av studien till 2 veckor efter behandlingen.
Generell studieframgång definierades som att 35% fler i testgruppen jämfört med placebogruppen uppnådde individuell studieframgång.
Resultaten visade att 19 av de 34 deltagarna i testgruppen nådde den individuella studieframgången enligt ovan, medan endast 3 av de 34 deltagarna i placebogruppen nådde samma studieframgång.
Därmed hade denna studie även en generell studieframgång och den visar att Verjulasern utgör en effektiv behandlingsmetod för minskning av framträdande av celluliter.

2. Icke-invasiv kroppsskulptering med hjälp av Verjulasern – 2012
Med denna studie ville man undersöka om behandling med Verjulaserns 532nm gröna diod utgör en effektiv behandlingsmetod för kroppsskulptering av midja, höft och lår. Under studien utgjorde 32 av de 67 deltagarna en kontrollgrupp som fick placebobehandling med en laserstråle utan terapeutisk effekt, medan resterande 35 deltagare fick behandling med Verjulasern. Det huvudsakliga studieresultatet man fokuserade på var hur det kombinerade omfånget av midja, höft och lår förändrades från innan studien till 2 veckor efter studien. Resultaten blev att testgruppen erhöll en omfångsminskning på 3,895 inches (9,8933 cm), medan kontrollgruppen erhöll en minskning i omfång på endast 1,136 inches (2,88544 cm). I och med detta resultat visar denna studie att Verjulasern utgör en effektiv terapimetod för att erhålla minskat kombinerat omfång av midja, höft och lår.

3. Icke-invasiv dermatologiskt estetisk behandling för reduktion av omkrets av höft, midja och övre magregionen med 532 nm Verjulaser för individer med ett BMI mellan 30 kg/m2 och 40 kg/m2 – 2013
Studiens syfte var att avgöra huruvida lågeffektlaser fungerar som terapimetod för att minska omkrets av midja, höft och övre magregionen hos individer med fetma. Under studien som pågick under 4 veckor fick 28 av de totalt 53 deltagarna behandling med lasern medan de resterande 25 deltagarna fick placebobehandling med en laser som emitterade falskt grönt ljus utan terapeutisk effekt.

Resultaten av studien mättes primärt genom att mäta den skillnad i kombinerad omkrets mellan testgruppen och placebogruppen, som kunde uppmätas innan studien och 4 veckor efter studiens början. Individuell studieframgång definierades som en minskning på 3,0 inches (7,62 cm) eller mer i kombinerad omkrets. Generell studieframgång definierades som en skillnad på 40% eller mer i proportionen av
individuell studieframgång mellan grupperna. Resultaten av studien visade att 20 av de 28 deltagarna i testgruppen nådde individuell studieframgång enligt ovan, medan endast 3 av de 25 deltagarna i
placebogruppen nådde individuell studieframgång. Mer specifikt kunde man se att testgruppen vid mätning 4 veckor efter studiens genomförande hade erhållit en minskning av kombinerad omkrets på 4,14 inches (10,5156 cm), medan samma mätning av placebogruppen visade en minskning på 0,71 inches (1,8034 cm). Resultaten av studien indikerar alltså att Verjulasern fungerar som terapimetod för att minska omkrets av midja, höft och övre magregionen hos individer med ett BMI mellan 30 kg/m2 och 40 kg/m2.

Body Contouring
4. Effekten av lågeffektlaser med en 532nm grön diod för kroppsskulptering av midja, höft och lår

Syftet med denna studie var att uppskatta hur effektiv en lågeffektlaser som emitterar 532 nm grönt ljus är för kroppsskulptering av midja, höft och lår. Under studien utsågs deltagarna slumpmässigt till att antingen erhålla behandling med lasern (testgrupp) eller behandling med en laser som emitterade falsk ljus utan terapeutisk effekt (kontrollgrupp) under 2 veckor.
Det primära resultatet för laserns effektivitet var förändringen av den kombinerade omkretsen från innan studiens början jämfört med vid studiens slut. Kriteriet för individuell studieframgång var en minskning i kombinerad omkrets på ≥3,0 inches (7,62 cm) och övergripande studieframgång definierades som en skillnad på ≥35% i
proportionen av individuell studieframgång mellan testgruppen och kontrollgruppen. Utifrån resultaten av studien kunde man, vid studiens slut, se att deltagarna i testgruppen visade på en minskning av kombinerad omkrets på 3,9 inches (9,906 cm), jämfört med deltagarna i kontrollgruppen som erhöll en minskning på 1,1 inches (2,794 cm). I testgruppen uppvisade 68,6% av deltagarna en minskning av kombinerad omkrets på ≥3 inches (7,62 cm), jämfört med 18,8% i kontrollgruppen. Slutsatsen av denna studie blir därmed att behandling med lågeffektslasern utgör en effektiv behandlingsmetod för att minska kombinerad omkrets av midja, höft och lår.