Vad är CoolSculpting?

CoolSculpting, också benämnt cryolipolysis, är en icke-kirurgisk behandling som ämnar ta bort oönskat fett på kroppen. Behandlingen verkar genom att frysa fettcellerna på specifika områden på kroppen. CoolSculpting är som sagt ett icke-kirurgiskt ingrepp, vilket innebär att kroppen inte behöver utsättas för de påfrestningar som en operation innebär. Man behöver inte heller sövas ned inför behandlingen, varav CoolSculpting kan anses vara mindre riskfyllt än till exempel kirurgisk fettsugning. Även då denna metod kan anses säkrare på grund av att den inte innefattar operation, bör man vara medveten om att det finns potentiella sidoeffekter av behandlingen.

Hur fungerar CoolSculpting?

Den medicinska termen för CoolSculpting är cryolipolysis, vilket ordagrant betyder fettfrysning. Och det är just det som CoolSculpting-behandlingen gör; den fryser fettcellerna och därmed dödar fettcellerna. Fettceller gillar helt enkelt inte kyla och när man kommer ned till en viss temperatur så fryser de. När det sker kommer kroppen automatiskt att eliminera de döda fettcellerna inom ca. 1-3 månader, vilket resulterar i upp till 20-25% reducering av fett i det behandlade området. Kylan skadar inte andra celler på samma sätt som den skadar fettceller, och därav ska inte CoolSculpting leda till att huden eller annan vävnad skadas under behandlingen.

Under själva CoolSculpting-behandlingen placerar behandlaren ett eller flera munstycken på det område som du vill behandla. Med hjälp av vakuum kommer fettcellerna att sugas in i munstycket varpå kylpanelerna aktiveras och fryser fettcellerna. Den kalla temperaturen kommer avdomna det behandlade området och man kan därav känna en kylande känsla. Ett visst obehag kan dessutom kännas när vakuumet startas och fettcellerna sugs in i munstycket. De flesta CoolSculpting-behandlingarna tar runt en timme att utföra.

I regel behövs ingen återhämtningstid efter behandlingen eftersom varken huden eller övriga vävnaden skadas av behandlingen. Vissa personer har dock rapporterat rodnad, stickningar, domningar eller ömhet på det behandlade området en tid efter behandlingen, men detta är tillfälligt och försvinner inom någon eller några veckor.

Det tar tid att se effekten av behandlingen

Efter behandlingen kan man börja se förändringar efter 2-3 veckor, men det slutliga resultatet kommer först efter 4–6 månader eftersom det tar tid för fettcellerna att lämna kroppen.

Risker och sidoeffekter av CoolSculpting

Liksom i princip alla behandlingar kommer även CoolSculpting med en del risker och sidoeffekter. Det är vanligt att man känner av ett visst obehag under själva behandlingen och även en tid efter behandlingen. CoolSculpting kan också ha negativa effekter på olika delar av kroppen. Här nedan listar vi sidoeffekter av behandlingen och olika komponenter i kroppen som CoolSculpting kan ha negativa effekter på.

1. Ryckande känsla i behandlingsområdet

Under CoolSculpting-behandlingen kommer behandlaren att suga upp fettcellerna i ett munstycke, vilket kan leda till en ryckande känsla som man måste stå ut med under hela behandlingen, dvs. ca 1 timme.

2. Smärta, sveda eller värk i behandlingsområdet

Forskare har uppmärksammat at ten vanlig sidoeffekt av CoolSculpting är smärta, sveda eller värk i det behandlade området. Dessa känslor börjar ofta en kort tid efter behandlingen och varar upp till två veckor efter behandlingen. Det är troligt att den intensivt kalla temperaturen som huden och vävnaden utsätts för under behandlingen är orsaken till dessa sidoeffekter. En studie från 2015 utvärderade resultatet av personer som hade gjort flertalet CoolSculpting-behandlingar under ett år. Utvärderingen visade att sidoeffekter i form av smärta oftast varade 3-11 dagar efter behandlingen och försvann av sig själv.

3. Temporär rodnad, svullnad, blåmärken och ömhet på huden i behandlingsområdet

Vanliga sidoeffekter av CoolSculpting inkluderar följande och uppkommer på det behandlade området:
temporär rodnad
svullnad
blåmärken
ömhet på huden

Dessa sidoeffekter orsakas av exponering för låga temperaturer. Man kan se det som att CoolSculpting påverkar huden på ett liknande sätt som kylskador. Dock är CoolSculpting en säker behandling och den kommer inte ge upphov till kylskador, utan endast liknande symptom. Dessa sidoeffekter går ofta över av sig självt efter några veckor.

4. “Paradoxical adipose hyperplasia” i behandlingsområdet

En ganska ovanlig men allvarlig sidoeffekt av CoolSculpting är ”Paradoxical adipose hyperplasia”, vilket kan översättas till att fettcellerna i det behandlade området blir större snarare än mindre. Fettcellerna i det behandlade området expanderar helt enkelt och hårdnar varpå det bildas en onaturligt formad klump till följd av den extrema kylan.

Nyligen utförda studier visar att Paradoxical adipose hyperplasia sker vid ungefär 1 av 138 behandlingar och det sker oftare hos män. Det är inte helt klart varför detta inträffar och även då det är en kosmetisk snarare än en fysiskt farlig sidoeffekt, kan det vara mentalt jobbigt för patienten eftersom patienten genomgick behandlingen just för att förlora fett. Dock kan Paradoxical adipose hyperplasia behandlas med fettsugning. Men innan behandlingen kan genomföras måste fettet mjukas upp tillräckligt mycket för att det ska vara säkert att ta bort det, något som kan ta ca. 6-9 månader.

5. Nervsmärta

En CoolSculpting-behandling orsakar inte nervskador i sig men det har inkommit vissa rapporter om patienter som har känt av allvarlig smärta och nervsmärtor under flera dagar eller veckor efter behandlingen. Dock har inte dessa rapporter observerats och utvärderats kliniskt.

6. Hormonell påverkan

Precis som vid fettsugning så försvinner fettceller efter coolsculpting, det är så behandlingen ger effekt. Fettceller är ett endokrint organ vilket innebär att det utsöndrar bortåt 600 hormoner och proteiner, bland annat det viktiga östrogenet för kvinnor. Ett annat hormon är Visfatin som gör att fettceller på andra delar av kroppen ökar i storlek för att kompensera för den hormonella påverkan. Efter coolsculpting likväl som fettsugning finns det en risk att man får ökad mängd fett på andra delar av kroppen.

Finns det alternativ till Coolsculpting?

Att bli behandlad med Omnihealths laser är verkligen som att gå på spa och få 40 min egentid. Under tiden att du blir behandlad kommer fettcellerna att tömmas på sitt innehåll utan risk för permanent skada eller andra negativa bieffekter. Då fettcellerna inte skadas, såsom de görs vid Coolsculpting och fettsugning, så uppstår inte de permanenta skadorna vid laserbehandling hos Omnihealth. Omnihealths laser är evidensbaserad enligt Gold Standard och har ett FDA 510k godkännande. Den studien som låg bakom godkännande hade 20 testpersoner som i snitt gick ner totalt 7,2 cm på 6 behandlingar under totalt 2 veckor, vilket ökade till 15.21 cm två veckor efter avslutad behandling. Kända bieffekter under studien var inga, men vår erfarenhet kan vara ökad eller minskad motilitet samt ett ökat behov att uppsöka badrummet.

<H2>Referenser:</H2>

https://www.verju.com/wp-content/uploads/2014/03/Roche_3LT-for-Reducing-the-Hip-Waist-and-Upper-Abdomen-Circumference-of-Individuals-with-Obesity_Photomedicine-and-Laser-Surgery_03_17.pdf
https://www.coolsculpting.com/what-is-coolsculpting/fat-reduction-vs-weight-loss/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322060#side-effects
https://www.healthline.com/health/coolsculpting-risks#who-should-avoid-coolsculpting

This Not-So-Cool Side Effect of CoolSculpting Isn’t as Rare as We Thought